Protokoll 2015

HOVÅS HAMNFÖRENING

 

Protokoll fört vid Hovås Hamnförenings årsmöteProtokoll Nr 18

Datum: 2015 04 15

Plats:Gamla Kommunalhuset i Hovås

 

Närvarande från styrelsen:

Christer Olausson, ordf.

Alf Härsjö, ledamot

PO Lundberg, ledamot

Arne Magnusson, ledamot

Stina Löfgren, ledamot

Johan Löfgren, ledamot

 

Årsmötet inleddes med att jordenruntseglarna Lisbeth och Lasse Wennergren ännu en gång berättade och visade bilder nu från den spännande etappen från Oman till Medelhavet genom Röda Havet och Suezkanalen med sin Maxi 108. Vi tackar dem för detta.

Efter denna utblick i världen bjöd HHF på goda smörgåsar, kaffe och dricka.

 

Årsmötesförhandlingar

 

§1Mötet inför årsstämman öppnades av ordförande Christer Olausson.

§2Till ordförande för mötet utsågs Arne Magnusson.

§3Dagordningen godkändes.

§4Till sekreterare för mötet utsågs sittande sekreterare Stina Löfgren.

§5Till justeringsmän valdes Arne Johansson och Raymond Frankenberg.

§6Stämman ansåg att mötet har blivit stadgeenligt utlyst.

§7Föredragning av verksamhets- och revisionsberättelserna:

Förvaltningsberättelsen för år 2014 har sammanställts av föreningens ordförande. Verksamhetsberättelse godkändes. Revisionsberättelsen för 2014 utfärdad av revisor Sten Adlersson godkändes efter föredragning. Revisionsberättelsen för år 2014 kommer att läggas ut på hemsidan.

§8 Beslut om:

a. Resultat- och balansräkning presenterades av Arne Magnusson och godkändes.

b. Dispositioner beträffande vinst eller förlust enligt fastställd resultaträkning. I enlighet med styrelsens förslag beslöt stämman att årets resultat övergår i nästa års räkning.

§9 Styrelsens ansvarsfrihet: Stämman beviljade styrelsen ansvarsfrihet för 2015.

§10 Budget för 2015 presenterades av Arne Magnusson; den godkändes av stämman.

§11 Val av styrelse för tiden fram till nästa årsstämma: Arne Johansson i Valberedningen föreslog Janerik Dimming till ny ordförande för Hovås Hamnförening. Janerik Dimming tackade ja till uppdraget och godkändes av stämman. Arne Johansson föredrog valberedningens förslag på ledamöter i styrelsen samt utökning av styrelsen enligt följande,vilket beslöts:

Ordförande: Janerik Dimming nyval

Övriga styrelseledamöter:

PO Lundberg omval

Arne Magnusson omval

Alf Härsjö omval

Stina Löfgren omval

Johan Löfgren omval

Johan Taurell nyval

Bosse Palmås nyval

Arne Magnusson föreslog Christer Olausson att också ingå som ledamot men han tackade nej till fortsatt uppdrag. Christer Olausson kommer att avtackas vid en senare sammankomst.

§12 Revisorer: som revisorer valdes:

Fredrik Patriksson omval (ej närvarande)

Sten Adlersson omval

Revisorsuppleant:

Kurt Maack omval

§13Val av valberedning:

Arne Johansson omval

Raymond Frankenberg nyval

 

Janerik Dimming, ny ordförande i HHF, redogjorde för stadsledningskontorets rapport 2014-03-05 ang. GREFAB. Där framgår att stadsledningskontorets huvudförslag är att staden bör initiera ett arbete i syfte att avveckla sitt ägande i bolaget. Följande alternativ för GREFAB anges i rapporten:

1.Försäljning av hela bolaget till extern köpare.

2.Bolaget ”delas upp” i lämpliga driftsenheter och ”hyrs ut” till lokala föreningar eller samhälligheter. Var och en ansvarar för uthyrning och köadministration m m.

3.Grefab blir kvar och svarar för vissa centrala funktioner medan allt driftsansvar läggs på lokala föreningar eller samfälligheter. Gemensam kö och ”takpriser” skulle kunna vara en central funktion.

4.Grefab blir kvar i stadens ägo till 100% och ges ett tydligt ägardirektiv som avspeglar stadens mål med ägandet.

 

Kommunstyrelsen har beslutat i enlighet med yrkandet från MP, S, V (2014-05-21. Ärende 2.1.22) Beslutet innebär att möjligheterna för en nämnd i Göteborgs kommun att överta verksamheten för båtplatserna skall utredas och att Grefab avvecklas. Nämnden kan i sin tur leasa ut hamnverksamheten till ideella, lokala båtföreningar.

Bolagsutredning inom Grefab ser ut enligt följande: Kommunstyrelsen beslutade 2013-11-20 att föreslå kommunfullmäktige att från och med årsskifte inrätta en ny bolagskoncern för stadens samtliga bolag under namnet Göteborgs Stadshus AB. Man tog samtidigt beslut om nya riktlinjer för ägarstyrning av stadens bolag. Kommunfullmäktige beslutade 2013-12-05 enligt detta förslag. Den nya bolagsstrukturen innebär att bolagen organiseras under ett koncernbolag som svarar för ägarstyrningen, och att dotterbolagen samordnas i sju områden. Dessutom organiseras de regionala bolagen och de interna bolagen i var sitt område, vilka placeras direkt under koncernbolaget. På ett övergripande plan handlar det om att få ett bättre grepp om bolagssektorn och att skapa bättre förutsättningar för styrning och uppföljning.

Bolagsutredningen kommer att föreslå flera alternativ för drift och eventuell försäljning av hamnarna samt att Grefab läggs i en nämnd för centralstyrning av verksamheten med endast Göteborg stad som ägare.

Janerik Dimming informerade vidare om sina kontakter med Mats Boog, ansvarig för handläggningen inom Göteborgs Nya Stadshus, där Grefab nu ingår. Ett möte med Mats Boog och vd för Grefab Ann-Christine Alkner Dahl planeras att ske i början av maj 2015 med syfte att verka för lokal drift av Hovåshamnen. Utifrån detta möte uppvaktas politikerna.

Det framhölls att Grefab ej får friskriva sig från miljökrav i hamnen.

 

§14Vaktsäsong år 2014:

Statistik över vaktinsatserna under 2014 presenterades av PO Lundberg.

Vaktstatistiken för säsongen visar ej på någon större förbättring av vaktfrekvensen. Tre båtplatsägare kallas till varje vakt. Även juli månad vaktas.

§15Vaktlista 2015:

Vaktlista för år 2015 har skickats ut till båtplatsinnehavarna tillsammans med inbjudan till årsmötet. Vaktlista sätts också upp i vaktboden, förslagsvis i fönstret och på anslagstavlan. Mer information om vaktrutiner efterlystes samt fler informationsplatser. Vaktlistan för säsong 2015 finns på hemsidan www.hovashamnforening.se

 

§16Övriga frågor:

Hur kan Hovås Hamnförening få högre aktivitetssiffror på vaktade nätter ställdes. E-mail-, sms-, telefon-kontakter diskuterades. Ett datasystem där du själv kan boka in din natt föreslogs. Underlätta byte av nattvakt efterfrågades. Förslag på ett frivilligt bidrag på ca 300 kronor om du uteblier från vakten togs upp. Förslaget godkändes av stämman och kommer att diskuteras vidare i styrelsen. En eventuell vaktgrupp som får information och viss utbildning och som du kan anlita och betala om du inte själv kan vakta togs upp och föreslogs av Johan Taurell. Båda dessa system bör kunna fungera samtidigt. En enklare variant för byte av vaktnatt kan vara via nätet.

Styrelsen fick i uppdrag att finna ut ett bra system för att vaktandet skall öka, att båtplatsägarna skall känna ansvar och ställa upp. Aktiviteten på HHF:s anslagstavla bör bli ett kontaktforum. Utbildning föreslogs

Frågor om den nya bommen vid infarten till hamnen. Taggar kommer att skickas ut av Grefab. Roger Lindberg är ansvarig för att vi får dem och att det utlovade stängslet mot grusplanen sätts upp. Inget datum har meddelats.

Bryggmästarna påminner om vaktnatt tre dagar i förväg. Vaktande person uppmanades också att skicka sms, ringa eller e-mail kommande natts vakter som påminnelse. På inbetalningsavin för 2015 önskade HHF även i år att båtplatsinnehavarna anger sina e-mailadresser. Idag har HHF fått över hälften av medlemmarnas e-mailadresser. Bryggmästarna kommer att informera både via e-mail sms och med lappar på bryggan om när det är dags att vakta. Önskemål om att även andrahandsuthyrda båtplatsinnehavare skall uppfylla vaktplikten lades fram. Kontraktsinnehavaren som hyr ut sin plats ansvarar för att kommunikationen fungerar till andrahandsinnehavaren från HHF angående medlemskap och vakthållning.

Förslag lades fram att skapa ett forum för vaktbyte. Idag ringer man bryggmästaren som föreslår eventuell ersättare. Ny lapp på anslagstavlan om nytt medlemskap föreslogs. Bättre nyttjande av anslagstavlan föreslogs och att den hålls under uppsikt och rensas. HHF har under år 2014 en vädertålig etikett som sätts fast vid båtplatsen för dem som är medlemmar i HHF.

Sjöräddningens läge i hamnen har en positiv effekt då de under många tider kontrollerar eventuella avvikelser av aktiviteter i hamnen. SSRS skriver en loggbok på samma sätt som vaktande inom HHF. Styrelsen tar del av SSRS loggbok och loggböckerna utgör underlag för den rapportering som sker till GREFAB:s personal lokalt och centralt och för uppföljningen. Samarbete med Sjöscouterna föreslogs.

 

§17Mötet avslutades.

Årsmötet 2015 var välbesökt med ca 55 medlemmar. Diskussionerna och frågorna angående Hovåshamnens nutid och framtid var livliga. Även i år fanns det fler kvinnor i församlingen än tidigare år vilket HHF uppskattar och uppmuntrar.

Hovås 2015 04 15

 

MÖTESSEKRETERARE MÖTESORDFÖRANDE

 

Stina Löfgren Arne Magnusson

 

JUSTERAS JUSTERAS

 

Arne Johansson Raymond Frankenberg