Information om personuppgifter för dig som är medlem i HABK

Allmänt

Denna informationstext gäller dig som är eller vill bli medlem i HABK. Den gäller även dig som hyr en båtplats i andra hand i Hovås Småbåtshamn.

Syftet med texten är att du skall förstå vad vi gör med dina personuppgifter och vilka rättigheter du har. Det är vi skyldiga att informera om enligt svensk och europeisk dataskyddslagstiftning.

Det är viktigt för oss att skydda din personliga integritet och säkra korrekt hantering av dina personuppgifter.

Innehållet i denna information kan komma att ändras över tid. Läs därför informationen på nytt varje gång du har funderingar kring användningen av dina personuppgifter.

Vem ansvarar för mina personuppgifter?

När du ansöker om medlemskap är det HABK som blir personuppgiftsansvarig för administrationen av ditt medlemskap.

Varifrån kommer mina personuppgifter?

Den främsta källan till personuppgifter om dig är du själv, dvs. sådana uppgifter som du lämnar när du blir medlem eller i annat sammanhang ombeds lämna till oss, såsom namn, adress, e-postadress och mobilnummer.

Utöver de uppgifter som du själv lämnar till oss, kan vi också få personuppgifter om dig från följande källor:

  • Personuppgifter om dig skapas vid kontakter mellan oss och dig. Vi kan till exempel spara ärendehistorik eller på annat sätt dokumentera din kommunikation med oss.
  • Vi kan få personuppgifter löpande från allmänt tillgängliga källor såsom Grefab.

Om du inte lämnar de personuppgifter som efterfrågas är det inte säkert att vi kan erbjuda dig medlemskap. I vissa fall kan skyldighet att tillhandahålla personuppgifter föreligga till följd av lagstadgat krav. Vi kommer tydligt att ange när det är obligatoriskt att lämna en viss uppgift för att du skall kunna använda eller få del av viss produkt eller tjänst.

Ändamål och laglig grund för behandlingen

Dina personuppgifter i egenskap av medlem i HABK behandlas för följande ändamål och med stöd av den lagliga grund som anges nedan. Det är viktigt för oss att du alltid har koll på vad vi gör med dina personuppgifter, därför kommer listan uppdateras löpande då vi inför nya behandlingar. Du kommer att bli informerad på lämpligt sätt om sådana förändringar, t.ex. via e-post.

Ändamål Laglig grund
Administration avseende medlemsansökan och nya medlemmar För att vidta åtgärder på begäran innan avtal ingås
Föra medlemsregister För att fullgöra avtal i vilket du är part
Administration av föreningsverksamheten

Interaktion med medlem

För att fullgöra en rättslig förpliktelse

Det kan förekomma situationer där vi kan behöva inhämta ditt uttryckliga samtycke för behandling av personuppgifter som inte täcks ovan.

Lagring och gallring av dina personuppgifter

Dina personuppgifter lagras under den tid som är tillåten enligt gällande lag. För behandlingar av personuppgifter där det inte finns någon laglig skyldighet eller regel som anger en viss tidsperiod för lagring, skall inte dina personuppgifter lagras längre än vad som är nödvändigt för de ändamål för vilka uppgifterna behandlas.

Vi kan spara uppgifter om dig även efter att ditt medlemskap har upphört, om det är nödvändigt för ändamålen att fullgöra en rättslig förpliktelse eller att fastställa, göra gällande eller försvara rättsliga anspråk. Endast uppgifter som är relevanta för nu nämnda ändamål kommer att sparas efter att avtalet upphört, och endast under den tid som är nödvändigt för att uppfylla respektive ändamål.

Dina rättigheter                

  • Enligt EU:s dataskyddslagstiftning har du som registrerad vissa lagstadgade rättigheter:
    Rätt till tillgång- Du har rätt till tillgång till dina personuppgifter, vilket innebär att du har rätt att få bekräftelse på huruvida personuppgifter som rör dig behandlas och om så är fallet även få tillgång till personuppgifterna och viss ytterligare information om behandlingen.
  • Rätt till dataportabilitet-Du har rätt till dataportabilitet, vilket innebär att du under vissa omständigheter har rätt att få del av sådana personuppgifter om dig som du tillhandahållit till oss, i syfte att du skall kunna överföra personuppgifterna till en annan personuppgiftsansvarig.
  • Rätt till rättelse, radering eller begränsning- Du har rätt till rättelse, radering eller begränsning av behandling av dina personuppgifter samt rätt att invända mot behandlingen.
  • Rätt att klaga till myndighet- Du har rätt att klaga till din nationella dataskyddsmyndighet (i Sverige, Datainspektionen) om behandling av dina personuppgifter inte uppfyller kraven enligt EU:s dataskyddslagstiftning.
  • Rätt att återkalla samtycke- Om och i den mån du lämnat särskilt samtycke till viss behandling, har du alltid rätt att återkalla ditt samtycke. Återkallandet av samtycket skall inte påverka lagligheten av behandling som grundar sig på samtycke, innan detta återkallas.
  • Rätt till invändning avseende intresseavvägning- När behandling sker med stöd av s.k. intresseavvägning har du rätt att när som helst göra invändningar mot behandlingen.

Kontakt

Om du vill utöva någon av dina lagstadgade rättigheter ber vi dig kontakta någon i styrelsen för HABK via formuläret Kontakt.