Informationsmöte 2022-06-16

Mötesanteckningar Informationsmöte från HABK Bastugrupp 2022-06-16

Tid: 2022-06-16, kl 18:00-19:00

Plats: A-Bryggan (piren) Hovås båthamn

Mötets syfte: Informera Bastumedlemmarna om projektet och innebörden av besluten på Grefabs styrelsemöte den 8 juni.

Närvarande:

 • Ca 16 medlemmar dök upp på mötet. (någon närvarolista upprättades inte.)
 • Från Bastugruppen deltog, Johan Taurell, Christer Nordström och Janerik Dimming

Anteckningar och beslut:

 1. Johan Taurell (projektledare i bastugruppen) önskade tillsammans med Christer Nordstöm (arkitekt i bastu gruppen) alla välkomna. Johan och Christer hade inför mötet markerat bastubyggnadens och soldäckets utbredning på piren. Christer presenterade de ritningar som vi begärt bygglov för.
 2. Bygglovshandlingarna omfattar Bastubyggnad, sol-/bad-däck samt service byggnad för eget VA samt med en handikapptoalett.
 3. För formellt byggnadslov kräver byggnadsnämnden att Grefabs styrelse formellt godkänner projektet.
  Vid Grefabs styrelsemöte den 8 juni togs följande beslut. Grefab godkänner projektet med följande förutsättningar:

  1. Endast GREFABs kunder ska möjliggöras medlemskap i bastun.
   1. Man godkänner inte att en separat byggnad för rening av vatten §och avlopp samt med en handikapps toalett. (Dock motsätter man sig inte att planerade lösningar för VA förläggs i bastubyggnaden.
 4. Konsekvenser av Grefabs beslut
  1. Vi måste inkomma med nya bygglovshandlingar.
  2. Vi kommer med största sannolikhet inte att kunna rekrytera budgeterade 200-300 medlemmar i bastun, i bästa fall 100-150 medlemmar. Detta innebär att insatsen per medlem för att förverkliga nuvarande förslag kommer fördubblas från 10-15tkr till 20-30tkr.

Detta bedömer Bastugruppen som orealistiskt.

  1. Totalt innebär detta att vi måste skissa på en annan ambitionsnivå för projektet för att hålla nere kostnaderna. (mindre byggnad med gemensamma omklädningsrum, enbart sommarvatten och kanske bara med saltvattenduschar (ute) och ingen toalett.
 1. Bastugruppen föreslog följande väg fram:
  1. Bastugruppen arbetar fram förslag på lägre ambitionsnivåer och kallar till ett nytt medlemsmöte.
  2. Försöka få med en representant från Grefab i bastugruppen för att på så sätt hålla dem informerade och korta beslutsvägar.
 2. Diskussion och förslag som framkom under mötet
  1. Vi måste aktivt bearbeta Grefabs kunder för att få med fler medlemmar.
   1. Action 1 : Ta fram en plan och utse en ansvarig för arbetet att rekrytera fler medlemmar.
  2. Det blir oerhört stora krafter när/om vågor bryter in över piren mot byggnaden. Förslag är att flytta bastubyggnaden längre in så den får skydd av berget vi Hovåsbadet. Nackdel med detta är dels skugga under vinterhalvåret och dels att vattnet är grundare och mer stillastående där.
   1. Action 2: Utred placering längre in i samband med att ambitionsnivån ses över.
   2. Action 3: säkerställa att konstruktionslösningar för byggnad och vindskyddet och planket mot sol-/bad-däck klarar förväntade vågkrafter vid storm.
  3. Horisontlinjen kommer att störas av vindskyddet och byggnader ute på piren för boende längre in i Askimsviken vilket motionerades om och diskuterades på årsmötet.
   1. Action 4: se över frågan om höjden på vindskyddet så att det stör så lite som möjligt men samtidigt erbjuder betydligt lugnare båtplatser för dem som har båtplats på de yttre bryggorna.
 1. Bastugruppen återkommer med förslag på nya ambitionsnivåer på projektet med syfte att få ett bygglov som tillgodoser Grefabs krav och tar hänsyn till de synpunkter som framkommit ovan.
 2. Kallelse till nytt informationsmöte (augusti?) skickas ut så snart nytt förslag som är förankrat med Grefab finns framme
 3. Nästa möte, preliminärt i augusti

Till dess, önskar jag alla en härlig sommar!